ein Haus in Ninh Hoa

Deutschland 2016 - 108’ - 1:1.85 - Farbe - Dolby Digital 5.1

Vietnamesisch mit deutschen Untertiteln


mit

Lê Thị Trọng Ai

Lê Thị Hồng Yến

Nguyễn Thị Đào

Lê Trọng Tiếp

Lê Thị Nhỏ

Lê Trọng Tấn

Lê Trọng Phương

Kim-Anh Lê-Rönsch


Đặng Thân

Lâm Em

Lữ Trung Chính

Nguyễn Mạnh Đức

Võ Xinh

Thẩm Thị Hoàn


Phạm Thu Hằng

Lê Văn Sơn

Bùi Hải Hoàng

Đinh Quang Minh

Đồng Phương Thảo

Lê Quỳnh Anh

Nguyễn Ban Ga

Nguyễn Thế Ưng

Trần Nhật Hoàng


Buch


Regie

Realisation

Bild

Ton

Montage

DramaturgieTongestaltung


Mischung

Farbkorrektur

Visuelle EffekteRedaktion ZDF/ARTE

Koproduzenten


ProduzentenEine Produktion von

in Koproduktion mit

sowie mit

in Zusammenarbeit mit

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann

Philip Widmann

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann

Karsten Krause

Philip Widmann

Merle Kröger

Philip Scheffner


Volker Zeigermann


Simon Bastian


Hendrik Knoch


Matthias Behrens

Domingo StephanDoris Hepp

Karsten Krause

Philip Widmann

Merle Kröger

Philip Scheffner


pong film GmbH

Philip Widmann

ZDF

ARTE


mit

Lê Thị Trọng Ai

Lê Thị Hồng Yến

Nguyễn Thị Đào

Lê Trọng Tiếp

Lê Thị Nhỏ

Lê Trọng Tấn

Lê Trọng Phương

Kim-Anh Lê-Rönsch


Đặng Thân

Lâm Em

Lữ Trung Chính

Nguyễn Mạnh Đức

Võ Xinh

Thẩm Thị Hoàn


Phạm Thu Hằng

Lê Văn Sơn

Bùi Hải Hoàng

Đinh Quang Minh

Đồng Phương Thảo

Lê Quỳnh Anh

Nguyễn Ban Ga

Nguyễn Thế Ưng

Trần Nhật Hoàng


Buch

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann


Regie

Philip Widmann


Realisation

Nguyễn Phương-Đan


Bild

Philip Widmann


Ton

Karsten Krause


Montage

Philip Widmann


Dramaturgie

Merle Kröger

Philip Scheffner


Tongestaltung

Volker Zeigermann

Simon BastianMischung

Hendrik KnochFarbkorrektur

Matthias Behrens


Visuelle Effekte

Domingo Stephan


Redaktion ZDF/ARTE

Doris Hepp


Koproduzenten

Karsten Krause

Philip Widmann


Produzenten

Merle Kröger

Philip Scheffner


Eine Produktion von

pong film GmbH


in Koproduktion mit

Philip Widmann


sowie mit

ZDF

in Zusammenarbeit mit


ARTE

gefördert von

Gefördert aus Mitteln der Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.

Gefördert aus Mitteln der Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.

© pong / Widmann 2016