a House in Ninh Hoa

Germany 2016 - 108’ - 1:1.85 - color - Dolby Digital 5.1

Vietnamese with English subtitles


with

Lê Thị Trọng Ai

Lê Thị Hồng Yến

Nguyễn Thị Đào

Lê Trọng Tiếp

Lê Thị Nhỏ

Lê Trọng Tấn

Lê Trọng Phương

Kim-Anh Lê-Rönsch


Đặng Thân

Lâm Em

Lữ Trung Chính

Nguyễn Mạnh Đức

Võ Xinh

Thẩm Thị Hoàn


Phạm Thu Hằng

Lê Văn Sơn

Bùi Hải Hoàng

Đinh Quang Minh

Đồng Phương Thảo

Lê Quỳnh Anh

Nguyễn Ban Ga

Nguyễn Thế Ưng

Trần Nhật Hoàng


written by


directed by

Realization

Image

Sound

Montage

DramaturgySound Design


Re-recording

Color Grading

Visual EffectsCommissioning Editor ZDF/ARTE

Co-producers


ProducersProduced by

in co-production with

and

in cooperation with

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann

Philip Widmann

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann

Karsten Krause

Philip Widmann

Merle Kröger

Philip Scheffner


Volker Zeigermann


Simon Bastian


Hendrik Knoch


Matthias Behrens

Domingo StephanDoris Hepp

Karsten Krause

Philip Widmann

Merle Kröger

Philip Scheffner


pong film GmbH

Philip Widmann

ZDF

ARTE


with

Lê Thị Trọng Ai

Lê Thị Hồng Yến

Nguyễn Thị Đào

Lê Trọng Tiếp

Lê Thị Nhỏ

Lê Trọng Tấn

Lê Trọng Phương

Kim-Anh Lê-Rönsch


Đặng Thân

Lâm Em

Lữ Trung Chính

Nguyễn Mạnh Đức

Võ Xinh

Thẩm Thị Hoàn


Phạm Thu Hằng

Lê Văn Sơn

Bùi Hải Hoàng

Đinh Quang Minh

Đồng Phương Thảo

Lê Quỳnh Anh

Nguyễn Ban Ga

Nguyễn Thế Ưng

Trần Nhật Hoàng


written by

Nguyễn Phương-Đan

Philip Widmann


directed by

Philip Widmann


Realization

Nguyễn Phương-Đan


Image

Philip Widmann


Sound

Karsten Krause


Montage

Philip Widmann


Dramaturgy

Merle Kröger

Philip Scheffner


Sound Design

Volker Zeigermann

Simon BastianRe-recording

Hendrik KnochColor Grading

Matthias Behrens


Visual Effects

Domingo Stephan


Commissioning Editor ZDF/ARTE

Doris Hepp


Co-producers

Karsten Krause

Philip Widmann


Producers

Merle Kröger

Philip Scheffner


Produced by

pong film GmbH


in co-production with

Philip Widmann

and

ZDF


in cooperation with

ARTE

funded by

Gefördert aus Mitteln der Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.

Gefördert aus Mitteln der Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.

© pong / Widmann 2016